Kern Oss

Oss

Waar gaat VDG zich de komende vier jaar hard voor maken in de stad Oss?

In stand houden van wijkcentra en ontmoetingsplekken voor buurtbewoners.
Recreatiemogelijkheden voor verschillende leeftijdsgroepen uitbreiden.
Een dynamisch stadscentrum op het gebied van wonen, werken en ontmoeten.
Goede voorzieningen voor jongeren creëren, zoals passende woonruimte en opleiding.
Vrijwilligerswerk ondersteunen.
Minder bureaucratie en regels, bijvoorbeeld voor evenementenbeleid.
Een betaalbaar verenigingsleven. Iedere inwoner moet mee kunnen doen.
Het nieuwe cultuur-denken voortzetten, met oog voor behoud van de amateurkunst.
Stimuleren van startende ondernemers, waarbij er ruimte is voor eigen initiatief.
Een passend alternatief voor openbaar vervoer vinden zoals fietstaxi’s en leenauto’s.
Een noordelijke randweg bij Oss.
Verder investeren in de Osse specialismen Agrifood, Transport en Pharma.

Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt in Oss?

De gemeente Oss heeft ondanks de crisis nog altijd een gezonde financiële huishouding.
Er is een gunstig ondernemingsklimaat gecreëerd, waarin de focus ligt op samenwerking en werkgelegenheid. Een mooi voorbeeld is de innovatieve geneesmiddelencampus Pivot Park (op voormalig MSD-terrein), waar zich in twee jaar tijd meer dan 35 nieuwe bedrijven hebben gevestigd. Hierdoor is voor Oss werkgelegenheid behouden.
De aantrekkingskracht en levendigheid van het centrum zijn sterk verbeterd, door de renovatie van ’t Gengske, gratis WiFi, fietsen in centrum, aandacht voor jongerenhuisvesting en een nieuw horecabeleid dat samen met de ondernemers is opgesteld.
De mobiliteit is verbeterd, dankzij de aanleg van de ‘Weg van de Toekomst’ (N329), een havenspoor en nieuwe fietspaden en –stallingen (Gasstraat en Kapelsingel).
Ondanks bezuinigingen is de cultuursector voor Oss behouden gebleven. Dit is mogelijk geweest dankzij een omslag in het beleid in nauwe samenwerking met de betrokken partijen.