Procesverslag coalitiebesprekingen VDG / CDA / VVD

Periode dinsdag 9 december tot en met zaterdag 13 december 2014

Aan de gesprekken hebben deelgenomen:

Namens de VDG: Jan van Loon, Frank den Brok, Kees van Geffen en Hans Boerboom;

Namens het CDA: René Peters, Hanneke Smits, Johan van der Schoot.

Namens de VVD: Gé Wagemakers, Henk Wijnstekers, Vasco van den Eertwegh, Thijs van Kessel.

Informateur: Jan Heessels;

Ambtelijke ondersteuning van de informateur: Ellen Neelen (beleidsmedewerker Mobiliteit), Mariska van Wissen (gespreksverslaglegging), Peter Noten (procesbegeleiding).

————————————————————————————————————–

Er is ten behoeve van deze formatiepoging vijf keer met elkaar gesproken onder leiding van de informateur Jan Heessels. De gesprekken hebben plaatsgevonden op dinsdag 9 december, woensdag 10 december, donderdag 11 december, vrijdag 12 december en zaterdag 13 december. In dit procesverslag wordt per gesprek gerapporteerd over de inhoud en het verloop. De verslagen worden niet herleid tot uitspraken van personen aan de gesprekstafel.

Dinsdag 9 december 2014

Aanwezig namens VDG: Jan van Loon, Frank den Brok, Hans Boerboom, Kees van Geffen

Aanwezig namens CDA: René Peters, Hanneke Smits, Johan van der Schoot;

Aanwezig namens VVD: Gé Wagemakers, Henk Wijnstekers, Vasco van den Eertwegh

Informateur: Jan Heessels

Aanwezig namens Gemeente Oss: Peter Noten, Mariska van Wissen (gespreksaantekeningen).

In dit eerste gesprek staat het maken van werkafspraken met elkaar centraal.

Nu de gesprekken tussen VDG, SP en CDA niet zijn gelukt, wordt de tweede optie uit het advies van de informateur verkend.

Van de werkbijeenkomsten worden aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen zijn vertrouwelijk en hebben als doel dat men kan teruglezen wat door wie is ingebracht en hoe dat is verwoord. Van de aantekeningen wordt een procesverslag gemaakt, zodra een volgende stap gezet wordt in het informatieproces. Dit procesverslag is na goedkeuring door de partijen bestemd voor de openbaarheid. Tot die tijd wordt er radiostilte afgesproken.

Afgesproken wordt dat woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag beschikbaar zijn voor overleg met elkaar. Daarna stand van zaken opmaken en vervolgstappen bepalen.

Woensdag 10 december 2014

Aanwezig namens VDG: Jan van Loon, Frank den Brok, Hans Boerboom

Aanwezig namens CDA: René Peters, Hanneke Smits, Johan v.d. Schoot

Aanwezig namens VVD: Gé Wagemakers, Henk Wijnstekers, Vasco van den Eertwegh

Informateur: Jan Heessels

Aanwezig namens Gemeente Oss: Peter Noten, Mariska van Wissen (gespreksverslag).

In deze gespreksronde staat de uitwisseling centraal van de speerpunten van de onderhandelende partijen. Voordat men hiermee begint, wordt eerst de ingekomen brief van een fractie uit de raad besproken. Deze fractie verzoekt –nu de onderhandelingen met de SP niet zijn gelukt- om deelname aan de coalitieonderhandelingen. Deze fractie is van mening dat een linkse inbreng gewenst is binnen de onderhandelende partijen. Na enige discussie hierover besluit men om niet in te gaan op het verzoek omdat men zich wil houden aan het tweede advies van de informateur.

Vervolgens discussiëren de partijen met elkaar over het huidige beleid en ieders speerpunten daarin. Uit deze discussie kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

Er is consensus als het gaat om het (af)maken van ‘de beweging’. De partijen zien een andere realiteit ontstaan, onder andere als gevolg van het Haagse beleid, met als gevolg een andere houding en rol van de gemeente. Het helpt niet om dat te ontkennen. Het is juist noodzakelijk om ‘de beweging’ te omarmen, omdat hiermee de zorg en de hulp voor iedereen ook in de toekomst toegankelijk blijft. Die beweging omvat het ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Het is niet meer ‘waar heb je recht op’, maar ‘wat heb je nodig?‘. Deze andere manier van denken en kijken strekt zich uit over alle verantwoordelijkheden van de gemeente: participatie, economie, zorg en samenleven.

Daarnaast zijn alle partijen het er over eens dat het overgrote deel van het huidige beleid voortgezet moet worden. Er is vier jaar geleden een stevige koers ingezet, vaak onder druk van bezuinigingen. Het is nu zaak die koers te blijven volgen en verder uit te voeren. Daarbij komt dat de transities veel nieuwe verantwoordelijkheden en taken met zich mee brengen. Hoe dat alles gaat uitpakken, is veelal nog onbekend. Het is zaak om als gemeente te concentreren op deze uitvoering, hier goed de vinger aan de pols te houden en bij te sturen waar dat moet.

Verder vinden partijen elkaar als er gesproken wordt over duurzame economische groei en het belang van het goed ondersteunen van startende ondernemers. Dat belang geldt ook voor het instandhouden en verbeteren van de bereikbaarheid van Oss. Vooral als het gaat om de bereikbaarheid van het centrum. De partijen willen graag in een volgend overleg ambtelijk bijgepraat worden over de mogelijkheden om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren. Ook is men van mening dat het verplaatsen van de bibliotheek naar het stadscentrum de moeite waard is om verder op zijn haalbaarheid te onderzoeken.

Over het flankerend armoedebeleid zijn partijen het eens dat hier eens goed naar gekeken moet worden; wat kan er verbeterd worden?

De partijen zijn het ook eens over het verder stimuleren van de actieve betrokkenheid van burgers. Men wil zich blijven inspannen om maatschappelijke functies als ‘ontmoeten’ te stimuleren en te verbeteren. Waar het gaat om het voorzieningenbeleid voor de sportverenigingen is het van belang om de werkwijze van het IVB/Voorzieningenkaart goed te blijven volgen. Men constateert dat sportverenigingen op diverse plekken bezig zijn zich actief te bezinnen op de toekomst. Het is goed om deze beweging van onderop te steunen.

De lastendruk moet niet verder opgevoerd worden voor de burgers. Specifieker gaan de partijen in de hondenbelasting en de toeristenbelasting. Voor beide belastingen geldt dat de partijen vinden dat de opbrengsten beter zichtbaar gemaakt moeten worden. Wat krijgt de burger er voor terug? Met name naar de hoogte van de toeristenbelasting moet nog eens goed naar gekeken worden. Daar waar mogelijkheden zich voordoen, worden deze belastingen afgeschaft of verlaagd.

De informateur constateert dat er inhoudelijk goed is gediscussieerd met elkaar en dat men op veel punten overeenkomsten heeft met elkaar. Er lijkt een goede basis aanwezig om samen te werken op de verschillende programmapunten. Morgen wordt er verder met elkaar gesproken.

Donderdag 11 december

Aanwezig namens VDG: Frank den Brok, Hans Boerboom, Kees van Geffen

Aanwezig namens CDA: René Peters, Hanneke Smits, Johan v.d. Schoot

Aanwezig namens VVD: Ge Wagemakers, Vasco van den Eertwegh, Thijs van Kessel

Informateur: Jan Heessels

Aanwezig namens Gemeente Oss: Peter Noten, Ellen Neelen, Mariska van Wissen (gespreksaantekeningen).

Deze gespreksronde vangt aan met een toelichting van Ellen Neelen, beleidsadviseur Mobiliteit. In deze toelichting zoomt zij in op de bereikbaarheid van het centrum, het huidige parkeerbeleid en de mogelijkheden om dat verder te verbeteren.

Vervolgens nemen de partijen de productenbegroting van de gemeente als vertrekpunt voor opnieuw een verkenning van elkaars standpunten. Op welke punten willen partijen accent leggen en waar bestaat verschil van mening tussen elkaar?

De conclusie van deze exercitie door de informateur is dat VDG, CDA en VVD niet op wezenlijke punten van inzicht van elkaar verschillen. De informateur stelt de vraag of de ambities van de coalitie goed zijn verwoord met elkaar. De partijen stellen vast dat de bestaande prioriteiten voorrang hebben boven nieuwe ambities. Er moet nog veel uitgewerkt en afgerond worden en daar zal de gemeente de handen vol aan hebben. De inzet op de ontwikkelingen rondom het centrum, de transities, de regionale rol van Oss, het behoud van de bestaande voorzieningen en de versterking van de burgerparticipatie zijn speerpunten van deze coalitie.

Op basis van deze inhoudelijke verkenning met elkaar kan er nu gewerkt gaan worden aan het opstellen van een eerste versie van een coalitieakkoord.

Hierna wordt er door de partijen een eerste verkenning gemaakt van de hoeveelheid portefeuilles en de gewenste samenstelling daarvan. De afstemming met de portefeuille van de burgemeester moet nog nader uitgezocht worden. In het volgende overleg zal de burgemeester worden uitgenodigd om hierover met elkaar te overleggen. Ook spreken de partijen met elkaar over de gewenste werkcultuur, die men in een college met elkaar zou moeten nastreven.

Het volgende werkoverleg zal besteed worden aan het maken van een goede portefeuilleverdeling.

Vrijdag 12 december

Aanwezig namens VDG: Frank den Brok, Hans Boerboom, Kees van Geffen

Aanwezig namens CDA: René Peters, Hanneke Smits, Johan v.d. Schoot

Aanwezig namens VVD: Ge Wagemakers, Henk Wijnstekers, Thijs van Kessel

Informateur: Jan Heessels

Aanwezig namens Gemeente Oss: Peter Noten, Mariska van Wissen (gespreksaantekeningen).

De burgemeester is uitgenodigd in het coalitieoverleg. Zij bespreekt met de partijen de burgemeestersbrief (die reeds voor de verkiezingen naar de politieke partijen is gestuurd) en de mores van een goed samenwerkend college. Ook de samenstelling van haar huidige portefeuille wordt door haar toegelicht. Tevens geeft zij een uiteenzetting op hoe zij haar rol graag invult op diverse portefeuilles. Op basis deze uitwisseling van ideeën en standpunten concluderen de partijen dat er geen behoefte is aan een wijziging van de burgemeestersportefeuille.

De partijen discussiëren vervolgens met elkaar over het aantal benodigde portefeuilles. Men is het er over eens dat 4 wethouderportefeuilles te weinig is voor een gemeente met de omvang van Oss. De werklast vorige college was feitelijk al te groot en er komen veel nieuwe taken naar de gemeente in verband met de transities. Door de herindeling met Geffen is Oss ook weer groter geworden. De meeste gemeenten van deze omvang hebben vijf wethouderportefeuilles, iets wat alle partijen van Oss ook in de verkennende gesprekken met de informateur hebben aangegeven.

In het vervolg hierop discussiëren de partijen met elkaar over de gewenste kern van elke portefeuille. Aan de kernactiviteiten van elke portefeuille worden de taken gekoppeld, waarvan het gewenst is dat ze in samenhang met de kernactiviteiten worden opgepakt. Daarna resteert er nog een restcategorie van taken, waarvan de samenhang met de kernactiviteiten minder van belang is of die niet logisch zijn toe te delen. Deze worden later toebedeeld, afhankelijk van de personen van de wethouders en hun affiniteit met die onderwerpen.

De partijen sluiten het overleg af met de vaststelling dat de concept portefeuille-indeling nog een keer grondig verkend moet worden.

Zaterdag 13 december

Aanwezig namens VDG: Frank den Brok, Hans Boerboom, Kees van Geffen

Aanwezig namens CDA: René Peters, Hanneke Smits, Johan v.d. Schoot

Aanwezig namens VVD: Ge Wagemakers, Vasco van den Eertwegh, Thijs van Kessel

Informateur: Jan Heessels

Aanwezig namens Gemeente Oss: Peter Noten, Mariska van Wissen (gespreksaantekeningen).

Er is opnieuw een brief binnengekomen van een fractie uit de raad, welke verzoekt deel te kunnen nemen aan de coalitie-onderhandelingen. De onderhandelende partijen besluiten deze brief op dezelfde manier via de informateur te beantwoorden als het vorige ontvangen verzoek.

In deze bijeenkomst staat het verder verfijnen van de portefeuille-indeling centraal. Na een discussie met elkaar vinden partijen elkaar in een basisuitwerking. De vijf volgende kernportefeuilles worden onderscheiden:

Economie en Financiën
Zorg en Welzijn
Werk & Inkomen & Onderwijs
Ontwikkeling Stedelijk Gebied
Ontwikkeling buitengebied en kernen
Elke portefeuille wordt aangevuld met aandachtsgebieden, welke in de volgende fase toebedeeld gaan worden.

In de volgende fase gaan de partijen met hun eigen achterban beslissen over geschikte wethouderkandidaten. Die besluitvorming is aan de partijen afzonderlijk, waarvoor elk nog een besluitvormingstraject te gaan is.

Alles afrondend komt de informateur tot de conclusie dat VDG, CDA en de VVD het in beginsel eens kunnen worden over een coalitieakkoord. Er worden (minimaal) drie sessies ingepland waarin in een kleine comité (één lid per partij + ambtelijke ondersteuning) zal worden gewerkt aan de teksten voor het coalitieakkoord. Ook zal in de volgende fase afronding plaats kunnen vinden van het coalitieakkoord, nadat er instemming is op de definitieve conceptversie door de achterban van de partijen. Alle partijen spreken het voornemen uit dit voor de kerst rond te hebben.

Daarmee kan de informateur deze fase afronden. Er wordt afgesproken dat er een procesverslag zal worden opgesteld en dat er een persconferentie zal worden gegeven door de informateur.